Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów

Statut PTMK

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW KAKTUSÓW

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów, zwane dalej Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest Ruda Śląska.

§ 4

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 5

Dla celów organizacyjnych Towarzystwo może zakładać oddziały oraz koła terenowe na obszarze całego kraju.

§ 6

Towarzystwo używa symbolu, którym jest stylizowany kaktus z napisem Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów oraz pieczęci.

§ 7

 1. Towarzystwo jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych, opierającym swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem dochodów wyłącznie na realizację celów statutowych.

§ 8

Towarzystwo może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania.

§ 9

Towarzystwo ustanawia i nadaje odznaczenia.

Cele Towarzystwa

§ 10

Celem Towarzystwa jest:

 1. popularyzacja wiedzy o kaktusach i innych sukulentach, jako roślinach szczególnie zagrożonych w swoich środowiskach naturalnych,
 2. realizacje idei ochrony przyrody przez propagowanie amatorskiej uprawy kaktusów i innych sukulentów,
 3. rozwijanie zainteresowania uprawą kaktusów w społeczeństwie, jako swoistą formą rekreacji,
 4. współdziałanie z placówkami naukowymi i innymi zainteresowanymi organizacjami dla inicjowania badań naukowych.

§ 11

Cele te osiąga Towarzystwo przez:

 1. zrzeszanie miłośników kaktusów i innych sukulentów,
 2. organizowanie szkoleń w kraju i za granicą w zakresie systematyki, występowania, ochrony i uprawy kaktusów i innych sukulentów z uwzględnieniem idei ochrony przyrody,
 3. organizowanie odczytów, prelekcji, konkursów, dotyczących wiedzy o kaktusach i innych sukulentach,
 4. organizowanie wystaw, zjazdów i konferencji oraz uczestnictwo w podobnego typu imprezach organizowanych przez pokrewne organizacje zagraniczne,
 5. prowadzenie biblioteki, diateki i filmoteki,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym szczególnie redagowanie biuletynu Świat Kaktusów,
 7. pozyskiwanie i rozprowadzanie materiału siewnego z kraju i zagranicy poprzez Bank Nasion,
 8. propagowanie wiedzy o kaktusach i innych sukulentach poprzez obecność Towarzystwa w mediach,
 9. organizowanie wyjazdów do hodowców kaktusów i innych sukulentów.

Członkowie Towarzystwa

§ 12

Członkami towarzystwa są:

 1. członkowie zwyczajni,
 2. członkowie honorowi,
 3. członkowie wspierający.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 12 lat, przy czym młodzież do lat 16 za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 2. Członkowie zwyczajni są przyjmowani przez zarządy oddziałów.

§ 14

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizowaniu celów Towarzystwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.
 3. Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z opłat członkowskich.

§ 15

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc finansową dla Towarzystwa.

§ 16

Cudzoziemcy niemający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami Towarzystwa za wiedzą Zarządu Głównego.

§ 17

 1. Wszystkim pełnoletnim członkom Towarzystwa - za wyjątkiem członków wspierających - przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządów Towarzystwa większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 18

Członkowie mają prawo:

 1. brać udział w zjazdach, zebraniach, wystawach i wszelkich imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 2. korzystać z biblioteki, diateki i filmoteki,
 3. otrzymywać wszelkie materiały - w tym biuletyn Świat Kaktusów - wydawany przez Towarzystwo, na zasadach określonych przez zarządy oddziałów,
 4. korzystać z oferty nasiennej Banku Nasion.

§ 19

Członkowie są obowiązani:

 1. terminowo opłacać składki członkowskie (nie dotyczy członków honorowych i wspierających),
 2. znać i realizować cele statutowe Towarzystwa,
 3. przestrzegać zasad koleżeńskości.

Ustanie członkostwa

§ 20

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

 1. wystąpienia,
 2. wykluczenia,
 3. wykreślenia,
 4. śmierci, a w odniesieniu do osoby prywatnej - w przypadku jej ustania.

§ 21

Członek może wystąpić z Towarzystwa w każdym czasie na podstawie złożonej do zarządu oddziału pisemnej rezygnacji.

§ 22

 1. Członek może być wykluczony z Towarzystwa w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Towarzystwie nie da się pogodzić z postanowieniami statutu.
 2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
  1. świadomie szkodzi Towarzystwu lub działa wbrew jego interesom,
  2. poważnie narusza zasady koleżeńskości,
  3. uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał władz Towarzystwa.

§ 23

Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

 1. nie płaci składek członkowskich przez 1 rok,
 2. został pozbawiony praw publicznych lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 24

 1. Od decyzji zarządu oddziału o wykluczeniu lub wykreśleniu członkowi przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 14 dni. Decyzja powzięta przez Zarząd Główny jest ostateczna.
 2. W przypadku odwołania się członka do Zarządu Głównego, jego członkostwo zostaje zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Władze Towarzystwa

§ 25

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walny Zjazd,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 26

 1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W obradach Walnego Zjazdu biorą udział z głosem stanowiącym
  1. delegaci z oddziałów,
  2. członkowie honorowi,
  3. członkowie Zarządu Głównego,
  4. przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  5. redaktor naczelny wydawnictwa Świat Kaktusów,
  6. opiekun Banku Nasion,
  7. opiekun Diateki.
 3. Delegatami z oddziałów są: przewodniczący oddziału oraz delegaci wybrani na walnym zebraniu oddziału w proporcji 1 delegat na każdych 15 członków oddziału ( do 15 - 1 delegat, od 16 do 30 - 2 delegatów, itd.).
 4. W obradach Walnego Zjazdu mogą brać również udział z głosem doradczym pozostali członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście.

§ 27

 1. Zwyczajny Walny Zjazd odbywa się raz na 4 lata.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany z ważnych powodów przez Zarząd Główny w każdym czasie.
 3. Zarząd Główny obowiązany jest także zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 zarządów oddziałów. Żądanie powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd powinien się odbyć najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia wniesienia żądania.

§ 28

 1. Zarząd Główny zwołuje Walny Zjazd przez wysłanie do wszystkich oddziałów, przynajmniej na 6 tygodni przed terminem Zjazdu, pisemnych zawiadomień zawierających porządek obrad.
 2. Walny Zjazd - zwołany zgodnie z wymaganiami statutu - jest prawomocny bez względu na ilość obecnych uprawnionych do udziału z głosem stanowiącym.
 3. Uchwały na Walnym Zjeździe zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu i likwidacji Towarzystwa, które wymagają większości 2/3 głosów obecnych uprawnionych do udziału z głosem stanowiącym.

§ 29

 1. Obrady Walnego Zjazdu otwiera przewodniczący Zarządu Głównego lub inny upoważniony członek Zarządu.
 2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zjazdu w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 3. Członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zjazdu.

§ 30

Do wyłącznej właściwości Walnego Zjazdu należy:

 1. uchwalanie statutu oraz zmian w statucie Towarzystwa,
 2. ustalanie kierunków działalności i rozwoju Towarzystwa,
 3. wybór przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Głównego,
 4. wybór Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, ocena działalności Zarządu Głównego oraz udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu,
 6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zjeździe,
 7. nadawanie godności członka honorowego,
 8. ustalanie zasad przyznawania odznaczeń,
 9. ustalanie wysokości składki na Zarząd Główny,
 10. rozwiązanie lub podział Towarzystwa, ustanowienie likwidatora i określenie celu przeznaczenia majątku likwidowanego Towarzystwa.

§ 31

 1. Zarząd Główny składa się z 5 - 7 członków - w tym przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i skarbnika - wybranych spośród członków Towarzystwa przez Walny Zjazd.
 2. W okresie między zjazdowym Zarząd Główny może w miarę potrzeby uzupełnić swój skład, dokooptowując nie więcej niż 2 członków spośród członków Towarzystwa.
 3. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Głównego, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 5. Zarząd Główny obowiązany jest także odbyć zebranie na żądanie Komisji Rewizyjnej. Żądanie powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania. W tym wypadku zebranie Zarządu Głównego powinno się odbyć w ciągu 30 dni od daty wniesienia żądania.

§ 32

 1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
  1. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności rzeczowej i finansowej,
  2. powoływanie w miarę potrzeby komisji problemowych,
  3. rozpatrywanie odwołań przewidzianych statutem,
  4. organizowanie zjazdów, wystaw, pokazów, wycieczek itp. w skali krajowej oraz udział w podobnych imprezach zagranicznych,
  5. wnioskowanie do Walnego Zjazdu o nadanie godności członka honorowego,
  6. nadawanie odznaczeń
  7. powoływanie oddziałów i koordynowanie ich pracy,
  8. rozwiązywanie oddziałów nieposiadających osobowości prawnej i wykluczanie z Towarzystwa oddziałów z osobowością prawną,
  9. powoływanie i odwoływanie redaktora naczelnego wydawnictwa Świat Kaktusów oraz opiekunów Banku Nasion i Diateki,
  10. nadzorowanie pracy redakcji Świata Kaktusów, Banku Nasion i Diateki,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji o podobnym profilu działania oraz występowania z nich.
 3. Zarząd Główny składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zjazdowi.

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na Walnym Zjeździe spośród członków Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 34

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa pod względem prawidłowości działań i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnych Zjazdów,
  2. opiniowanie sprawozdań finansowych i planu finansowego na rok następny,
  3. składanie na Walnym Zjeździe sprawozdań i ocena działalności Zarządu Głównego, redakcji Świata Kaktusów, Banku Nasion i Diateki,
  4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu Głównego i innych ogniw Towarzystwa z głosem doradczym.
 3. .

§ 35

 1. Oddziały Towarzystwa powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 2. Minimalna liczba członków oddziału wynosi 10 osób.
 3. Każdy oddział Towarzystwa na wniosek walnego zebrania oddziału może uzyskać osobowość prawną.
 4. Oddziały mogą zakładać koła terenowe, kierowane przez opiekunów, które podlegają zarządowi oddziału.

§ 36

Władzami oddziału są:

 1. walne zebranie oddziału,
 2. zarząd oddziału,
 3. komisja rewizyjna oddziału.

§ 37

 1. Zwyczajne walne zebranie oddziału odbywa się raz na 4 lata.
 2. Nadzwyczajne walne zebranie oddziału może być zwołane z ważnych powodów przez zarząd oddziału w każdym czasie.
 3. Zarząd oddziału obowiązany jest także zwołać nadzwyczajne walne zebranie oddziału na żądanie Zarządu Głównego, komisji rewizyjnej oddziału lub 1/3 członków oddziału. Żądanie powinno być złożone na piśmie z podaniem uzasadnienia.
 4. Nadzwyczajne walne zebranie oddziału powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania.

§ 38

 1. Zarząd oddziału zwołuje walne zebranie oddziału przez zawiadomienie wszystkich członków oddziału przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania, przedstawiając porządek obrad.
 2. Walne zebranie oddziału - zwołane zgodnie z wymaganiami statutu - jest prawomocne bez względu na ilość obecnych uprawnionych do udziału z głosem stanowiącym.
 3. Uchwały na walnym zebraniu oddziału zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały dotyczącej rozwiązania oddziału z osobowością prawną, która wymaga większości 2/3 głosów obecnych uprawnionych do udziału z głosem stanowiącym.
 4. W walnym zebraniu oddziału mogą również brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 39

 1. Obrady walnego zebrania oddziału otwiera przewodniczący zarządu oddziału lub inny uprawniony członek zarządu.
 2. Otwierający obrady zarządza wybór prezydium walnego zebrania oddziału w składzie: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.
 3. Członek zarządu oddziału nie może być przewodniczącym prezydium walnego zebrania oddziału.

§ 40

Do kompetencji walnego zebrania oddziału należy:

 1. ustalanie kierunków działalności oddziału,
 2. wybór przewodniczącego i pozostałych członków zarządu oddziału,
 3. wybór komisji rewizyjnej oddziału,
 4. rozpatrywanie sprawozdań komisji rewizyjnej oddziału, ocena działalności zarządu oddziału oraz udzielanie absolutorium członkom ustępującego zarządu,
 5. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na walnym zebraniu oddziału,
 6. ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,
 7. wybór delegatów na Walny Zjazd,
 8. wnioskowanie o uzyskanie osobowości prawnej dla oddziału,
 9. rozwiązywanie oddziału z osobowością prawną, ustanowienie likwidatora i określenie celu przeznaczenia majątku likwidowanego oddziału.

§ 41

 1. Zarząd oddziału składa się z 5 - 7 członków - w tym przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i skarbnika - wybranych spośród członków oddziału na walnym zebraniu oddziału.
 2. Zarząd oddziału może w miarę potrzeby uzupełnić swój skład w okresie między walnymi zebraniami oddziału, dokooptowując nie więcej niż 2 członków spośród członków oddziału.
 3. Zebrania zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zarządu oddziału, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 5. Zarząd oddziału obowiązany jest także odbyć zebranie na żądanie komisji rewizyjnej oddziału. Żądanie powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania. W tym wypadku zebranie zarządu oddziału powinno się odbyć w ciągu 30 dni od daty wniesienia żądania.

§ 42

 1. Zarząd oddziału kieruje pracą oddziału zgodnie z wytycznymi władz Towarzystwa oraz walnego zebrania oddziału.
 2. Do kompetencji zarządu oddziału należy:
  1. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności rzeczowej i finansowej,
  2. zarządzanie majątkiem Towarzystwa, powierzonym oddziałowi bez osobowości prawnej, w ramach uprawnień udzielonych przez Zarząd Główny lub majątkiem, posiadanym przez oddział z osobowością prawną, w ramach uprawnień udzielonych przez walne zebranie oddziału,
  3. prowadzenie ewidencji członkowskiej, przyjmowanie członków oraz pozbawianie członkostwa w sytuacjach przewidzianych statutem,
  4. zakładanie i rozwiązywanie kół terenowych oraz powoływanie ich opiekuna,
  5. wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie odznaczeń,
  6. ustalanie zasad korzystania z biblioteki, diateki i filmoteki oddziału.
 3. Zarząd oddziału składa sprawozdania ze swojej działalności walnemu zebraniu oddziału.
 4. Roczne sprawozdania z działalności rzeczowo-finansowej, zaopiniowane przez komisję rewizyjną oddziału, zarząd oddziału obowiązany jest przedłożyć Zarządowi Głównemu.

§ 43

 1. Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 członków wybieranych na walnym zebraniu spośród członków oddziału.
 2. Do zadań komisji rewizyjnej oddziału należy:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału Towarzystwa pod względem prawidłowości działań i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami walnych zebrań oddziału i władz Towarzystwa,
  2. opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności rzeczowo-finansowej zarządu oddziału,
  3. składanie na walnym zebraniu oddziału sprawozdań i ocena działalności zarządu oddziału,
  4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium zarządowi oddziału.
 3. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału mogą brać udział w zebraniach zarządu oddziału z głosem doradczym.

Majątek i gospodarka finansowa

§ 44

 1. Majątek Towarzystwa składa się z ruchomości i środków finansowych stanowiących własność Towarzystwa. Majątkiem tym dysponuje Zarząd Główny oraz zarządy oddziałów w ramach uprawnień udzielonych im przez Zarząd Główny.
 2. Majątek oddziału z osobowością prawną nie podlega dyspozycji Zarządu Głównego. Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku wymaga uchwały walnego zebrania oddziału. Nabywanie książek, czasopism, kaset itp. pozostawia się do decyzji zarządu oddziału.

§ 45

Majątek Towarzystwa, będący w dyspozycji oddziału w momencie uchwalenia wniosku o uzyskanie osobowości prawnej, staje się własnością oddziału na skutek pisemnego wniosku zarządu oddziału do Zarządu Głównego, wysłanego nie później niż w okresie 3 miesięcy od dnia uzyskania osobowości prawnej.

§ 46

Oświadczenia w sprawach majątkowych składają oraz pełnomocnictw udzielają przez swoje podpisy pod pieczątka Towarzystwa dwaj członkowie zarządu odpowiedniego szczebla: przewodniczący lub jego zastępca oraz skarbnik.

§ 47

Środkami finansowymi Towarzystwa są:

 1. wpisowe,
 2. składki członkowskie; młodzież ucząca się do lat 24, emeryci i renciści mogą korzystać ze zniżki w wysokości ustalonej przez walne zebranie oddziału,
 3. dotacje i darowizny,
 4. dochody z własnej działalności,
 5. dochody z majątku Towarzystwa,
 6. dochody z ofiarności publicznej.

§ 48

Rachunkowość prowadzi się na zasadach obowiązujących przepisów.

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 49

 1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zjazdu, powziętej większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do udziału z głosem stanowiącym.
 2. Projektowane zmiany powinny być uwidocznione w porządku obrad, podanym do wiadomości członkom Towarzystwa w terminie 6 tygodni przed rozpoczęciem Walnego Zjazdu.

§ 50

 1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu, powziętej większością 2/3 głosów obecnych uprawnionych do udziału z głosem stanowiącym.
 2. Likwidację przeprowadza się zgodnie z ogólnymi postanowieniami ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Majątek Towarzystwa - po uregulowaniu zobowiązań - zostanie przekazany na cele określone uchwałą Walnego Zjazdu.
 4. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa nie dotyczy oddziałów posiadających osobowość prawną i ich majątku, jeśli zarządy tych oddziałów w okresie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały zawiadomią likwidatora o woli przekształcenia oddziału w odrębne stowarzyszenie oraz w okresie 2 miesięcy złożą wniosek o zarejestrowanie nowego stowarzyszenia w sądzie rejestrowym.

Postanowienia końcowe

§ 51

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104) z późniejszymi zmianami.

§ 52

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Warszawa, dnia 04.10.2014

 

 

Pobierz Statut PTMK

Copyright © 2010 - 2023 PTMK | Designed by www.prhz.pl | Webmastering by atwdb.pl